“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Eerste stappen gezet van invoering SBR in agrodomein

8/15/2011 3:39:14 PM   Bron: instantreporting.nl

In de afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet om te komen tot invoering van SBR in het agrodomein. Twee business cases zijn concreet uitgewerkt en er is in kaart gebracht welke verdere ontwikkelingsmogelijkheden er zijn, zo meldt Standard Business Reporting Programma. Het agrodomein, bestaande uit circa 70.000 bedrijven, leent zich volgens SBR NL goed voor invoering van nieuwe SBR initiatieven aangezien: binnen de sector sprake is van een grote regeldruk omdat verschillende beleidsvelden samen komen (subsidieverlening, voedselveiligheid, milieu); er sprake is van een hoge graad van automatisering van bedrijfsprocessen; een zestal sector specifieke intermediaire partijen gezamenlijk circa 58% van agrarische ondernemers als klant heeft. Aanlevering gegevens De eerste business case betreft de aanlevering van bedrijfseconomische gegevens aan het LEI. Deze zogenaamde FADN-gegevens moeten door het LEI weer worden gerapporteerd aan de EU. De aanlevering betreft een vaste, relatieve kleine, groep van 1500 bedrijven die een afspiegeling vormen van de sector. Er is aantoonbaar voordeel te behalen voor de verschillende ketenpartners en de invoering kan onder zeer controleerbare omstandigheden plaatsvinden. Een stuurgroep met bestuurders van alle ketenpartijen toegespitst op het agrodomein heeft ermee ingestemd dat de FADN-uitvraag het vertrekpunt vormt voor de agrotaxonomie. Kredietrapportages De tweede business case betreft de aanlevering van sectorspecifieke kredietrapportages vanuit agrarische bedrijven aan de banken. De bankentaxonomie en de bancaire infrastructurele voorziening, in combinatie met de bovengenoemde nieuwe agrotaxonomie vormen hiervoor de basis. Deze meer uitgebreide SBR kredietrapportages kunnen eenvoudig worden gerealiseerd en geven een impuls het SBR berichtenverkeer in de richting van de banken. DR In de komende periode wordt gekeken naar mogelijkheden om de toepassing van SBR uit te breiden in de richting van Dienst Regelingen.

<< Terug    Lees verder >>