“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Accountantsberoep moet zich rol ketenregisseur...

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

SBR en informatiemanagement. Accountantsberoep moet zich rol ketenregisseur eigen maken. SBR wordt het uniforme formaat voor de uitwisseling van financiële gegevens. Dat maakt SBR tot meer dan een technische innovatie die papieren communicatie vervangt door digitale. SBR verandert de rapportageketen. Tijd om de rol van de accountant dan wel het accountantsberoep eens te evalueren en zich een meer coördinerende rol aan te meten in deze keten. SBR-is er tot nu toe vooral op gericht om een bestaande rapportages, zoals de jaarrekening en fiscale aangiften, elektronisch te laten verlopen volgens een uniform formaat. Daarnaast wordt er gewerkt aan de bankentaxonomie. ABN AMRO, ING en de Rabobank hebben de handen ineen geslagen om tot uniforme definities te komen van de informatie die zij nodig hebben over hun cliënten. Dat is vooral belangrijk voor de ratings die banken op hun kredietportefeuille  moeten uitvoeren in het kader van de Basel-II regelgeving. De ontwikkeling van die bankentaxonomie is bijzonder. Tot op heden baseerden de banken zich voor hun financiële informatie vooral op de jaarrekening van hun cliënt. Basel-II was voor de banken aanleiding om zich te bezinnen op de vraag welke informatie nodig is om tot rating van cliënten te komen. SBR verschaft de mogelijkheid om de daarvoor benodigde informatie in gestandaardiseerde vorm bij de cliënten op te vragen. Ook andere partijen zullen de voordelen gaan zien van het gebruik van SBR (denk aan brancheorganisaties, kredietbeoordelaars, enz.). Het lijkt dan ook onontkoombaar dat de eisen van deze partijen, welke zich vertalen in een taxonomie, centraal worden beheerd of op z’n minst gecoördineerd.Van general purpose naar informatievoorziening op maatBij het definiëren van taxonomieën gaat het niet alleen om de vraag welke informatie moet worden gerapporteerd, maar ook om de kwaliteit van die informatie. Zowel de Belastingdienst als banken verlangen bepaalde waarborgen over de betrouwbaarheid van informatie. Bij de Belastingdienst begint dit zich uit te kristalliseren in de vorm van kwaliteitseisen die worden vastgelegd in Horizontaal toezicht-convenanten. Bij de banken is het definiëren van de kwaliteitseisen nog in volle gang. Het lijkt erop dat de banken zich nu pas beginnen te realiseren dat de samenstellingsverklaring van de accountant geen zekerheid geeft over de betrouwbaarheid van de informatie, terwijl er wel een sterke behoefte is aan zekerheid, in elk geval op de meest relevante onderdelen. Die behoefte wordt groter naarmate die omvang van de kredietverlening toeneemt.Het is daarom zeer goed denkbaar dat banken uiteindelijk aanvullende werkzaamheden van de accountant zullen vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het vaststellen van de aanwezigheid en het beoordelen van de waardering van activa die als zekerheid voor de financiering dient. Dit is een nogal revolutionaire verandering in de rapportageketen. De banken zijn de eerste gebruikersgroep die, in plaats van general purpose rapportages zoals de jaarrekening, rapportages verlangt die specifiek op hun behoeften en het niveau van zekerheid zijn. Mogelijk volgen andere gebruikersgroepen, kredietbeoordelaars als belangenbehartiger van crediteuren, die wellicht ook een eigen taxonomie willen ontwikkelen en hun eigen kwaliteitseisen aan de informatie zullen stellen.GebruikersgroepenWij voorzien dat gebruikers zich organiseren in gebruikersgroepen. De samenwerking tussen banken is hiervan een goed voorbeeld. De banken definiëren een op hun behoeften afgestemde informatievoorziening; informatie op maat. Aan die informatievoorziening worden kwaliteitseisen gesteld; zekerheid op maat. Hioerdoor boet het belang van general purpose rapportages, nu nog de belangrijkste informatiebron voor gebruikers, in. In de twee afbeeldingen wordt zichtbaar hoe de rapportageketen zich met de invoering van SBR ontwikkelt.In het verleden waren er maar twee eindstations in de keten, nu lijkt het er op dat dit aantal tenminste zal toenemen naar vier maar waarschijnlijk meer. Daarbij hebben al deze partijen ook nog eens verschillende wensen ten aanzien van de inhoud en de kwaliteit van de informatie. Het is niet ondenkbeeldig dat er meer partijen bijkomen. Aangezien al deze partijen van elkaar leren zal er op meerdere terreinen zekerheid op maat moeten worden verstrekt door de intermediair.De positie van de accountantBij de ontwikkeling van SBR - en bij het vaststellen van de invloed die dit kan hebben op processen - wordt de rol van de intermediair steeds duidelijker. In de keten is die intermediair een cruciale schakel. De verschaffers van informatie beschikken in veel gevallen niet over de noodzakelijke kennis en middelen om de informatie op adequate wijze in een gestandaardiseerd formaat aan te leveren. Aan de andere kant willen de gebruikers/uitvragende instanties vooral afspraken met de intermediair omdat zo het aantal aanspreekpunten beperkt kan worden.De intermediair is echter als geen ander in staat is om op objectieve wijze (en dit geldt zeker voor accountants) werkzaamheden te verrichten die de kwaliteit van de aangeleverde informatie verbeteren. De borging van deze kwaliteit zit enerzijds in de beroepsregels, maar moet daarnaast worden gefaciliteerd door een adequaat ingericht proces. Daarmee blijft de intermediair ? de accountant - een onmisbare schakel in de keten. Een SBR-rapportages komt eenvoudiger tot stand dan een traditionele trapportage. Dat betekent een administratieve lastenverlichting met als gevolg dat de omzet van accountantskantoren kan teruglopen.,Er ligt voor accountants echter een grote kans om hun positie te verbeteren door de kwaliteit van de rapportage te waarborgen. De samenstellingsverklaring - die slechts de betrokkenheid van de accountant bij het opstellen van de informatie tot uitdrukking brengt ? geeft al enige comfort. De eerder geschetste behoefte aan ’zekerheid op maat’ biedt echter mogelijkheden om specifieke ’assuranceprotocollen’ met bijbehorende rapportages voor specifieke gebruikersgroepen te ontwikkelen.Draagt SBR bij aan administratieve lastenverlichting?Bij administratieve lastenverlichting wordt ? in elk geval op Europees niveau ? vooral gesproken over het verminderen van regeldruk. De afschaffing van de rapportageverplichtingen voor micro-entiteiten is daarvan een goed voorbeeld. Het SBR-project van de Nederlandse overheid is vooral gericht op het efficiënter inrichten van de rapportageketen, met handhaving van de bestaande rapportageverplichtingen. Dat draagt bij aan administratieve lastenverlichting. Een adequaat ingericht proces - en de betrokkenheid daarbij van de accountant? verschaft gestandaardiseerde en gevalideerde informatie voor velerlei doeleinden. Het nut van deze informatie neemt met een dergelijke benadering sterk toe. Individuele wensen van uitvragende instanties kunnen veel eenvoudiger worden vervuld. Wanneer dit proces goed wordt ingericht, cruciaal bij het gebruik van SBR, kan vrijwel alle informatie uit hetzelfde proces worden aangeleverd. Als dat proces ook nog eens goed verloopt en adequaat wordt ondersteund, dan zorgt dit zeker voor kostenverlaging. Deze ondersteuning moet dan wel worden gezocht in een goed ingerichte, geautomatiseerde systemen. SBR biedt hiervoor volop mogelijkheden. De exacte omvang van de te realiseren kostenvoordelen zijn moeilijk in te schatten. Voorzichtig kun je stellen dat een lastenverlichting op macro niveau kan worden behaald. Of dit ook op individueel niveau het geval is, is afhankelijk van onder andere de houding van uitvragende instanties. Kijkend naar de banken is het alleszins reëel om bij het tijdig aanleveren van informatie (met een vooraf overeengekomen mate van betrouwbaarheid) te praten over de hoogte van de rentevergoeding. Adequate informatieverschaffing maakt dat het risico voor de banken lager wordt. Op z’n minst wordt het kredietrisico beter, en op betrouwbaarder wijze inzichtelijker gemaakt.KetenregisseurIn de belangrijke keten van financiële informatieverschaffing is het noodzakelijk dat er een regisseur wordt benoemd - of op z’n minst als zodanig wordt erkend. Die regisseur moet de gehele keten overzien en de leiding nemen over het verbinden van de schakels in de keten. Op dit moment vervult de Nederlandse overheid die rol. De overheid promoot het gebruik van SBR. De inspanningen richten zich vooral richten op de VpB-aangifte en de jaarrekening. Daar waar marktpartijen, zoals banken en kredietbeoordelaars als uitvragende partij, optreden ligt het veel minder voor de hand dat de overheid als ketenregisseur optreedt. Buiten de overheid lijken er vier andere partijen te zijn waaruit kan worden gekozen: de verschaffers van informatie, softwareleveranciers, de intermediairs en de gebruikers/uitvragende instanties. Zowel de verschaffers van informatie als softwareleveranciers zijn niet zo goed georganiseerd dat eenvoudig met één belangenbehartiger kan worden gesproken. Doorgaans is de organisatiegraad sterk branchegebonden. Bij de uitvragende instanties is de organisatiegraad hoger, maar daar geldt dat elke uitvragende instantie zijn eigen wensen heeft. De intermediairs ? i.c. accountants - zijn de meest voor de hand liggende kandidaat voor de positie van ketenregisseur. Zij zijn al de natuurlijke verbindingsschakel tussen de informatieverstrekkers en uitvragende instanties. Daarnaast beschikken ze via hun beroepsorganisaties al over een platform dat deze rol kan invullen. De rol van de intermediair is cruciaal in het hele proces. De intermediair moet de wensen van de uitvragende instanties zoveel mogelijk tot uitvoer kunnen brengen en daarbij tevens de mogelijkheden en wensen van de verschaffer in het oog houden. Het is dan ook logisch dat NIVRA en NOVAA deze rol op zich nemen. Er ligt hier een uitgelezen mogelijkheid voor de beroepsorganisaties om hun positie als belangenbehartiger van accountants te verstevigen. Enige haast ? en daadkracht - is daarbij wel geboden. De uitvragende instanties stellen al hun eisen.Bron:www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>