“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SRA-Nieuwspoortseminar over mkb........

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

SRA-Nieuwspoortseminar over mkb en de herziening van het belastingstelselTijdens het SRA-Nieuwspoortseminar ‘Het mkb en de herziening van het belastingstelsel’ kondigde minister De Jager van Financiën gisteren aan dat hij de elektronische aangifte voor vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor ondernemers gaat vereenvoudigen. De uitvraag van gegevens in de aangifte over 2010 wordt met de helft teruggebracht. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de aangifte beter aan te laten sluiten bij de ondernemersadministratie. Zo hoeven ondernemers niet meer de gegevens van de commerciële jaarrekening in hun aangifte op te nemen. Dit betekent dat bijvoorbeeld gegevens over de inventaris, voorraadwaardering en onderhandse leningen niet meer hoeven worden ingevuld. XBRLOndernemers die aangifte doen via een belastingadviseur die een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst heeft afgesloten, kunnen overigens met nog minder gegevens volstaan. Deze ondernemers kunnen een nog kortere versie indienen in XBRL-formaat. De Belastingdienst heeft er samen met ondernemers, fiscaal intermediairs, softwareleveranciers en het programma SBR (Standard Business Reporting) aan gewerkt om de administratieve lasten verder te verlichten. DebatNadat De Jager vanuit het thema ‘lastenverlichting’ zijn visie gegeven had op mogelijke vereenvoudigingen in het belastingsysteem, debatteerden wetenschappers en mensen uit de praktijk, politici en beleidsmakers, uitvoerders en implementeerders en de rechterlijke macht verder met elkaar verder over de herziening van het belastingstelsel. Prof.dr. Leo Stevens riep op om partijpolitieke durf tot hervorming te ontwikkelen en ook wetgeving te verbeteren door een uitvoeringsgerichte aanpak. Naar zijn mening moeten ondernemingsfaciliteiten worden hervormd, de terbeschikkingsregeling worden aangepast en de bedrijfsopvolgingsregeling praktisch worden vormgegeven. Prof.dr. Peter Essers ging nader in op de aanbevelingen van de studiecommissie belastingstelsel (commissie Van Weeghel) die eerder deze maand het rapport Continuïteit en vernieuwing presenteerde. Essers constateerde dat de commissie terecht de nadruk legt op neutraliteit van belastingstelsel ten aanzien van de wijze van financieren en de rechtsvorm. Een kritische noot plaatste Essers bij de eenzijdige economische benadering: draagkrachtargumenten zijn naar zijn mening onvoldoende meegenomen. Verder vindt Essers, in tegenstelling tot de commissie, dat het een goede zaak is dat de fiscale en commerciële winstbepaling steeds verder naar elkaar toegroeien. Een ondernemingswinstbelasting waarin alle ondernemingswinsten (zowel van eenmanszaken als van BV’s) worden belast, heeft zijn voorkeur.EnquêteSRA presenteerde de resultaten van een enquête waarin adviseurs in de mkb-markt én hun mkb-cliënten hun visie konden geven op drie thema's: belastingdruk, lastenverlichting en heffing over onroerende zaken. De belastingdruk voor ondernemingen in de Inkomstenbelasting is te hoog; oplossing hiervoor is de mkb-winstvrijstelling. De komende jaren moet deze worden verhoogd onder gelijktijdige afschaffing van de zelfstandigenaftrek. De mkb-markt is ook voorstander van een aparte uitvraag van de IB-winstaangifte, gelijk aan die van de Vpb. Dit leidt tot vereenvoudiging van de IB-aangifte voor ondernemers en hun partners. Gelijkschakeling van Vpb en IB-winstaangifte maakt de weg vrij voor vlaktaks voor overig inkomen. De mkb-markt constateert verder dat de gelijkschakeling van conmmerciële en fiscale grondslagen tot lastenverlichting leidt en eenvoudige controles. Voor het mkb moeten de verliesverrekeningstermijnen worden verlengd. Zij hebben anders dan MNO's te weinig mogelijkheden om hun verliezen te compenseren met andere winstgevende activiteiten. LastenverlichtingAls het gaat om lastenverlichting pleiten mkb-ondernemers te komen tot een eenvoudige, uniforme heffing over arbeidsinkomen. De invoering van de werkkostenregeling wordt niet beschouwd als een belangrijke vereenvoudiging. Wel is men gematigd enthousiast voor de invoering van een vlaktaks voor de loonheffing, waarmee voor werkgevers wel een aanzienlijke administratieve lastenverlichting wordt gerealiseerd. De mkb-markt is absoluut voorstander van de opname van een oudedagsvrijstelling in box 3. Deze vrijstelling wordt verminderd met de waarde van bestaande pensioenafspraken waardoor een gelijke behandeling ontstaat tussen pensioensparen en gewoon sparen. De mkb-markt pleit ervoor om tbs-panden alleen in box 3 te belasten, tegen het daarvoor geldende tarief en voor de werkelijke inkomsten. De tbs-regeling in box 1 moet worden afgeschaft. Die afschaffing geldt ook voor de overdrachtsbelasting.   PanelVervolgens was het woord aan het discussiepannel, bestaande uit prof.dr. Mirjam van Praag (Universiteit van Amsterdam), prof.dr. Bas Jacobs (Erasmus Universiteit) en dr. Ruud van den Dool (SRA en Erasmus Universiteit). Van Praag stelde dat op dit moment de marginale ondernemer fiscaal wordt gestimuleerd terwijl juist de groeiers en toppers bevorderd zouden moeten worden: Bouw groei- en investeringsfaciliteiten uit en maak het aantrekkelijker om door te groeien. Jacobs pleitte ervoor om het eigenhuis als een vorm van kapitaalinkomen te beschouwen. Betaalbare hypotheekrente is aftrekbaar tegen het tarief in box 3, waarbij box 2 en 3 samenvallen. Het eigen woningforfait wordt opgehoogd tot 5,7% van de WOZ-waarde. Gerealiseerde bovennormale rendementen op het eigen huis worden bij verkoop belast in box 3 terwijl de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. Ruud van den Dool tenslotte stelde dat de positie van het mkb in het rapport van de commissie Van Weeghel onderbelicht is gebleven. Het rapport is deels gebaseerd op onderzoek in het Verenigd Koninkrijk dat niet representatief is voor Nederland. Van den Dool stelde verder dat voorgestelde vermogensaftrek weliswaar gunstig is voor ondernemingen met veel eigen vermogen, maar niet voor starters en innovatieve ondernemingen die geen of een negatief  eigen vermogen hebben. Als dan vervolgens ook de ondernemersaftrek wordt beperkt en het tariefopstapje in de Vpb wordt afgeschaft, pakt een en ander voor groepen ondernemers negatief uit. Een nadere mkb-analyse is dus nodig. Ook bepleit hij anders dan de commissie dat de winst van ondernemers die boven een normale arbeidsbeloning uitkomt, tegen een laag tarief van bijvoorbeeld 30 procent moet worden belast. Op die manier worden innovatie en high potentials gestimuleerd.bron: www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>