“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Column Marc Hilvoorde

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

SEC, IFRS en XBRLDrie afkortingen die voor veel mensen nietszeggend zijn. Maar ze hebben wel veel met elkaar te maken. Het tijdpad om conform IFRS aan de SEC te mogen rapporteren hangt namelijk samen met XBRL. De inhoudelijke verschillen tussen US GAAP en IFRS zelf spelen in dit proces nauwelijks een rol. Niet-Amerikaanse ondernemingen die in IFRS willen rapporteren aan de SEC moeten nog even wachten tot volgend jaar, vermoedelijk tot april 2011. Een belangrijke reden is de afstemming die plaatsvindt in de technische ontwikkeling van de IFRS-taxonomie. De term die daarvoor wordt gebruikt is ‘taxonomie architectuur'. De XBRL-standaard is flexibel en de ontwikkelaars van taxonomieën kunnen diverse afwijkende keuzen maken. De keuzen hebben onder meer gevolgen voor de software maar beïnvloeden ook de inhoudelijke vergelijkbaarheid van de gegevens. En daar is het de IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation) en de SEC, die hierin nauw samenwerken, nu juist om te doen. Een ander onderwerp dat een rol speelt is de ontwikkeling van de IFRS Taxonomy extensions. De IFRS-taxonomie is tamelijk generiek en heeft maar weinig begrippen die betrekking hebben op specifieke sectoren. En om een taxonomie goed te kunnen gebruiken is de volledige dekking van te gebruiken begrippen van groot belang. Algemeen bevat een jaarrekening maar een beperkt aantal echte IFRS-begrippen, dat wil zeggen begrippen die direct voortkomen uit de regels. De overige begrippen komen voort uit best practice, waarbij de modeljaarrekeningen van de big four-kantoren een belangrijke rol spelen en waarbij deze partijen elkaar goed in de gaten houden. Deze sectorspecifieke begrippen worden ondergebracht in taxonomy extensions die via een apart project - buiten de verantwoordelijkheid van standard setter IASB - worden ontwikkeld. Het ligt voor de hand dat SEC-uitingen over IFRS gaan samenvallen met het gereedkomen van deze taxonomy extensions. In officiële bewoordingen van David Blaszkowsky, verantwoordelijk voor het SEC XBRL-programma (director of the office of interactive disclosure) klinkt dat zo: "We are continuing to work with the IASCF on technical and taxonomy related issues that at this time continue to prevent us from accepting early submissions in IFRS." Veel partijen werken internationaal samen, waarbij XBRL weliswaar de aanleiding vormt maar waar de gevolgen op andere terreinen langzaam maar zeker zichtbaar worden. Ook in Amerika spreekt men over de mogelijkheden van een SBR-programma (XBRL) waarbij ook interesse is voor de Nederlandse ervaringen. En uiteraard volgen wij met interesse de ontwikkelingen met betrekking tot de taxonomy extensions. Marc van Hilvoordebron: www.accountant.nl

<< Terug    Lees verder >>