“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

CBS maar voor 0.25% verantwoordelijk voor de ...

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

CBS maar voor 0.25% verantwoordelijk voor de adminstratieve lastendruk.Voor het samenstellen van actuele statistische informatie is het onvermijdelijk dat het CBS datamateriaal verzamelt bij bedrijven. Het CBS zorgt ervoor dat de benodigde gegevens op een doelmatige manier worden gevraagd. Bij het aantreden van het huidige kabinet Balkenende heeft voor de gehele overheid een meting van de lastendruk voor het bedrijfsleven plaatsgevonden. Het aandeel van het CBS hierin is minder dan 0,25 procent. Over het jaar 2008 is de door het CBS veroorzaakte lastendruk met 8 procent afgenomen. Aan het terugdringen van de administratieve belasting van bedrijven besteedt het CBS grote aandacht. Sinds 1994 meet het CBS jaarlijks de omvang van de lasten die het CBS bij het bedrijfsleven veroorzaakt. Tussen 1994 en 2008 is het aantal uren dat het bedrijfsleven besteedt aan het verstrekken van informatie aan het CBS met meer dan 70 procent verminderd. Ook de komende jaren wil het CBS deze lasten voor het bedrijfsleven verder verminderen.Begin 2007 is de lastendruk gemeten die door de gehele overheid veroorzaakt wordt. Hieruit bleek dat minder dan een kwart procent van de totale lastendruk veroorzaakt werd door het CBS, namelijk ? 23,1 mln. Over het jaar 2008 bedroeg de door het CBS veroorzaakte lastendruk ? 21,3 mln, een daling van 8 procent in vergelijking met de nulmeting. Het grootste gedeelte van deze lastendruk is gebaseerd op verplichtingen vanuit de Europese Unie. Net als de Nederlandse overheid is het beleid van de Europese Unie gericht op het verder terugdringen van de administratieve belasting van bedrijven.Ruim de helft van de door het CBS veroorzaakte lastendruk wordt veroorzaakt door de, vanuit de EU verplichte, statistiek van de internationale handel in goederen (Intrastat). Daarnaast leveren de productiestatistieken en de omzetstatistieken een belangrijk aandeel in de veroorzaakte lastendruk (samen 30 procent). Het CBS is voortdurend in de weer om de lastendruk verder terug te dringen. Een van de belangrijkste manieren is het gebruik maken van administratieve gegevens bij andere (overheids)organisaties. Ook samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Kamer van Koophandel en Belastingdienst kunnen de lastendruk nog verder terugdringen.Hierbij speelt XBRL een grote rol.

<< Terug    Lees verder >>