“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Logius, Belastingdienst en Thauris zoeken kennispartner voor het delen van kennisbasis informatie assurance

8/28/2014 5:02:04 PM   Bron: instantreporting.nl

Logius, de Belastingdienst en Thauris hebben de afgelopen jaren rond keteninformatisering een stevige kennisbasis opgebouwd, die zij aan potentiële kennispartners ter beschikking willen stellen. Deze kennis wordt als essentieel beschouwd bij de ontwikkeling en implementatie van impactvolle ICT oplossingen zoals Standard Business Reporting, of op continuous control monitoring gebaseerd toezicht. Daarom zijn Logius, De Belastingdienst en Thauris op zoek naar kennispartners die op korte termijn invulling kunnen geven aan essentiële opleidingsbehoefte. Sinds 2011 biedt de TU Delft de opleiding Compliancemanagement en Design aan. Bij deze master worden professionals grondig onderwezen in de keteninformatisering en information assurance. De master is mogelijk gemaakt door de actieve kennisbijdrage van een samenwerkingsverband van Logius, de Belastingdienst en Thauris. De kwaliteit van de opleiding is geborgd door middel van een publiek-privaat curatorium. De afgelopen jaren is er een verschuiving opgetreden in zowel de positionering van de TU Delft als in de vraag uit de markt. Waar de TU Delft zich minder op het terrein van de professional masters wil begeven en zich primair wil richten op wetenschappelijk geaccrediteerde opleidingen, is in de markt meer vraag naar het aanbieden van verschillende opleidingsprogramma’s waar het gaat om niveau en omvang. Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat wijziging van het onderwijsaanbod en de betrokkenheid van een faciliterend kennisinstituut aan de orde is. De drie kennis leverende partijen? Logius, de Belastingdienst en Thauris? hebben bij het curatorium aangegeven te willen onderzoeken welke mogelijkheden zij zien voor het onderhouden en verder ontwikkelen van de kennisbasis rond keteninformatisering en de wijze waarop deze in de toekomst voor henzelf en andere belanghebbenden beschikbaar gemaakt kan worden. Zowel de TU Delft als het curatorium heeft hun medewerking toegezegd. Logius, de Belastingdienst en Thauris hebben zich de afgelopen periode beraden over het kennismateriaal dat zij hebben ontwikkeld en de ervaring die zij de afgelopen jaren hebben opgedaan. Zij hebben hierbij het volgende geconstateerd: De drie organisaties hebben blijvende behoefte aan verschillende opleidingsvormen waarin de kennis aan eigen medewerkers kan worden overgedragen. Het ontwikkelde materiaal biedt voldoende inhoud om als belangwekkend voor Nederland te gelden. De markt voor de opleidingen op basis van het materiaal is dus breed. De drie organisaties zijn van mening dat een bredere verspreiding van de kennis onder belanghebbenden de kwaliteit van omvangrijke ICT projecten in legio ketens in het publieke, semipublieke en private domein kan vergroten. Uniek voor het ontwikkelde materiaal is dat het samenhang brengt in een breed aantal vakgebieden die allen een rol spelen bij het behalen van het noodzakelijk niveau van informatie assurance in de keten. Een dergelijk perspectief zien de partijen als wezenlijk voor de kwaliteit van ICT-ontwikkelen maar is nog uniek in haar opzet. Het aanbieden van kennis aan een gemêleerde groep van publieke en private betrokkenen bij geïntegreerde informatieketens (leveranciers/bedrijven/uitvragers/toezichthouders) verhoogt de kwaliteit van de ketensamenwerking. De ontwikkeling en het beschikbaar stellen van kennis kan (in een breder verband) worden voortgezet. Dit kan losstaan van de institutionalisering van opleidingen. Hier willen  de drie partijen een geschikte vorm voor vinden. Hierbij hanteren zij de volgende uitgangspunten: De verdere ontwikkeling gebeurt - bij voorkeur - via een onafhankelijk platform dat een bredere basis kent dan de nu betrokken partijen. Het platform dient een autoriteitsstatus te verwerven waar het gaat om good en best practices, en standaarden die toegepast kunnen worden bij de keteninformatisering en de information assurance in ketens. Het onafhankelijke kennisplatform zal onder andere een rol spelen in het formuleren van kwaliteitseisen die belanghebbende stellen aan de wijze waarop de kennis wordt vormgegeven aan ‘erkende’ opleidingsvormen. Op basis van voorgaande conclusies zullen de drie partijen zich de komende weken inzetten voor het vinden van minimaal één kennispartner om de benodigde opleidingen vorm te geven. Er hebben zich inmiddels meerdere geïnteresseerde partijen gemeld. De uitkomsten van dit het onderzoekstraject worden besproken in het curatorium. Parallel werken de partijen aan de vormgeving van het kennisplatform rond keteninformatisering. Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen via SBR@logius.nl Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/logius-belastingdienst-en-thauris-zoeken-kennispartner-voor-delen-kennisbasis-informatie-assurance/

<< Terug    Lees verder >>