“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Raad voor de Jaarverslaggeving: ‘Onvoldoende budget om een rol te spelen bij SBR-deponering’

9/22/2014 1:01:32 PM   Bron: instantreporting.nl

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) maakt zich zorgen over mogelijke lastenverzwaring als gevolg van de invoering van SBR-deponering. Dit schrijft RJ-voorzitter Hans de Munnik in een brief aan minister Kamp van EZ. De RJ wordt bij de SBR-deponering een rol toebedeeld, te weten: een jaarlijkse beoordeling of de Nederlandse Taxonomie in voldoende mate geschikt is om een jaarrekening op te stellen conform zowel de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening als conform de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd; rapportering van eventuele onjuistheden, onduidelijkheden, inconsistenties of omissies die als onderdeel van dat beoordelingsproces naar voren komen. Hans de Munnik wijst minister Kamp erop dat zo’n rol door de RJ uitsluitend kan worden aanvaard indien en zolang daarvoor een toereikend budget door de overheid ter beschikking wordt gesteld dan wel een dergelijk budget op andere wijze wordt zeker gesteld, bijvoorbeeld door accountantskantoren. De Munnik: ‘De RJ zelf heeft daarvoor geen middelen beschikbaar. Het is de RJ bekend dat enkele grote accountantskantoren in beginsel positief tegenover een dergelijke bekostiging staan, maar ter wille van de (rechts)zekerheid meent de RJ dat een convenant tussen overheid, RJ en deze grote accountantskantoren noodzakelijk is ter vastlegging van de financieringsafspraken rondom het beoordelingsproces SBR-deponering, en dan met name de rol van de RJ daarin. Tevens is de RJ van oordeel dat de (wijze van) financiering van de rol van de RJ en de jaarlijkse beoordeling rond de SBR-deponering in een definitief wetsvoorstel en bijbehorende memorie van toelichting meer nadrukkelijk aan de orde zou moeten komen.’ Commentaarbrief RJ aan minister EZ Bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/accountancymarkt/rj-onvoldoende-budget-om-rol-te-spelen-bij-sbr.146075.lynkx#.VB_fOtTCTcs

<< Terug    Lees verder >>