“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Zes belangrijke vernieuwingen in de bankentaxonomie 2015

9/22/2014 1:01:32 PM   Bron: instantreporting.nl

In december verschijnt de definitieve versie van de bankentaxonomie 2015. Deze opvolger van de huidige versie bekrachtigt de koers die de banken hebben ingezet richting een volstrekt papierloos kredietproces. Zes belangrijke vernieuwingen in de nu opgeleverde alfaversie van de bankentaxonomie 2015 bevestigen die ambitie. Banken willen zoveel mogelijk zekerheid wanneer zij een krediet verstrekken. De (jaarlijks) aangeleverde kredietrapportage is daarbij voor de bank een belangrijk middel om het risico (opnieuw) te bepalen, naast andere relevante factoren die meespelen. In deze informatieketen geeft SBR een belangrijke kwaliteitsimpuls aan de compleetheid en de juistheid van de aangeleverde data. Met de bankentaxonomie kunnen zowel fiscale als commercie?le cijfers worden aangeleverd voor middelgrote en kleine ondernemingen en voor natuurlijke personen die een onderneming drijven (bijvoorbeeld zzp’ers). Aanvullende informatie gewenst Om een kredietaanvraag goed te kunnen beoordelen, wil een bank aanvullende gegevens hebben, zoals een prognose van de balans, taxatierapporten, een WOZ-verklaring, etc. In de alfaversie van de bankentaxonomie 2015 zijn daarom ? naast onderhoud i.v.m. wijzigingen uit de NT? zes vernieuwingen doorgevoerd waarin de technische bouwstenen voor dergelijke complementaire informatie zijn meegenomen. Het gaat om de volgende elementen: a) er kan worden gerapporteerd als grote onderneming; b) naast de functionele indeling van de winst-en verliesrekening kan ook de categorale indeling worden gebruikt; c) een rapportage voor aanlevering van de WOZ; d) mogelijkheid om prognosecijfers aan te leveren; e) vergroting van de data-elementen van het Report Eenmanszaken Klein Krediet (EKK); f ) de al eerder aangekondigde agro-extensie. Ad a) Rapporteren als grote onderneming. Ook voor grote ondernemingen kunnen nu SBR-kredietrapportages worden aangeleverd. Tot nu toe was dit voorbehouden aan ondernemingen die voldeden aan de groottecriteria ‘klein en middelgroot’ conform de definities uit BW 2. Al betreft het in Nederland een gering aantal ondernemingen in de categorie ‘groot’ ? vergeleken met het aantal kleine en middelgrote ondernemingen ? vanuit het oogpunt van kredietomvang is dit onbetwist een belangrijke doelgroep voor zowel banken als accountants. Ad b) Categorale indeling winst-en verliesrekening. Binnen de bankentaxonomie wordt de winst- en verliesrekening uitgevraagd om het bedrijfsresultaat mogelijk te maken. De wet schrijft verschillende modellen voor om de winst- en verliesrekening op te maken, gebaseerd op de functionele of de categorale indeling. Beide indelingen lijken erg veel op elkaar, maar het bedrijfsresultaat wordt verschillend berekend. Tot op heden kon alleen de functionele indeling (geschikt voor handelsondernemingen) binnen de bankentaxonomie worden gebruikt. De nu ook mogelijke categorale indeling is vooral geschikt voor productiebedrijven. Ad c) Rapportage voor aanlevering WOZ. Banken gebruiken de WOZ-beschikking en taxatierapporten om de waarde van de zekerheden te bepalen. Zij vragen klanten daarom, in het kader van kredietrevisie, om een recente WOZ-beschikking op te sturen. Dit proces wordt nu vereenvoudigd, doordat gebruik kan worden gemaakt van de data die de Belastingdienst uitvraagt in de IB- en Vpb-aangiften. Een deel van deze gegevens kan worden geupload in het WOZ-report. *) De mogelijkheid om in SBR een taxatierapport aan te leveren is nu niet meegenomen. Ad d) Prognosecijfers aanleveren. Banken gebruiken prognosecijfers om te kunnen bepalen of een geplande investering voldoende past binnen het kader van de onderneming. Bekeken wordt of een investering rendeert en wat de verwachte ontwikkeling van de onderneming is. Zowel aan startende als aan bestaande ondernemingen die willen investeren kan een prognose worden gevraagd. Het gaat daarbij meestal om een prognose van de resultatenrekening, een liquiditeits- en een balansprognose. Ad e) Report Eenmanszaken Klein Krediet (EKK). De data-elementen van het Report EKK zijn vergroot. Het FRC ontwikkelde voor kredieten beneden de ? 150.000 een apart report, maar dit bleek een te kleine gegevensset te bevatten voor een adequate risicobepaling. Ad f ) Agro-extensie. De al eerder ontwikkelde agro-extensie komt nu op de markt. De agro-extensie is de eerste sectorale uitbereiding die de banken in de markt zetten. De agrarische sector is voor Nederland zeer belangrijk, omdat het de grootste exportsector is. Paul Staal, voorzitter bancaire werkgroep Bankentaxonomie. In een Publicatie van Accountancynieuws (nr 15, 12 september 2014). Bron: https://www.sbrbanken.nl/?p=1932

<< Terug    Lees verder >>